registracija-slika-5.jpgregistracija-slika-4.jpgregistracija-slika3.jpgregistracija-slika.jpgregistracija-slika-sl.jpg

Registracija vozila

Iznajmljivanje je interesantno zbog velikog broja poseta. 

REGISTRACIJA VOZILA


Ukoliko želite da brzo i povoljno registrujete Vaše vozilo, na prevom ste mestu!
Naša agencija za registraciju vozila se dugi niz godina uspešno bavi uslugama registracije vozila. Registracija vozila je zahtevan posao i u proseku oduzme ceo dan. Da bi ste dan proveli na kvalitetniji na?in naša agencija za registraciju vozila uz usluge registracije vozila obavlja i osiguranje vozila kao i tehnicki pregledUslužno vršimo i podizanje novih tablica.

 
Da bi smo izašli vama u susret naša usluga obuhvata:

- registracija vozila
- tehnicki pregled
- osiguranje
- kasko osiguranje vozila
- medjunarodno ovlastenje
- medjunarodna dozvola
- zeleni karton
- prenos vlasnistva
- odlazak u MUP


REGISTRACIJA VOZILA

 

Registracija vozila je propisana pravilnikom o registraciji i motornih i priklju?nih vozila. Pravilnik obuhvata osnovne odredbe kojim se propisuje na?in registracije vozila, produžena važenja registracije i odjavljivanja motornih i priklju?nih vozila obrazac saobra?ajne dozvole sa registracionom nalepnicom koja ?ini sastavni deo saobra?ajne dozvole, obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, kao i oblik, boja, dimenzije i sadržina registarske tablice.
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odre?enih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima. Registracija vozila se vrši od strane organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova na ?ijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

 

Registracija i produženje važenja registracije vozila


Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila.
Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.
 
Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila.
Zahtev  sadrži: tehni?ke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvo?a?a ili priznatih kataloga za vozilo. Ta?nost unesenih podataka overava ovlaš?ena organizacija za vršenje tehni?kog pregleda vozila.
Uz zahtev vlasnik vozila prilaže i:
- dokaz o tehni?koj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedina?no proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri ?emu dokaz o tehni?koj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
- dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
- dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugra?ena;
- dokaz o identitetu vlasnika vozila (li?na karta - za fizi?ka lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica).

Ako zahtev sadrži neta?ne podatke ili je nepotpun vozilo se ne?e registrovati, odnosno ne?e se produžiti važenje registracije.
 
Pored razloga gore navedenih vozilo se ne?e registrovati i u slede?im slu?ajevima:
- ako nije dozvoljeno da saobra?a na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti;
- ako ima ure?aje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

 

Registracija za diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država - registracija za strance


Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva me?unarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila.
Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje podnose:


- dokaz o vlasništvu vozila (saobra?ajna dozvola, vlasni?ka knjižica, odnosno ra?un) ako se vozilo prvi put registruje;
- dokaz o sprovedenom carinskom postupku;
- dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
- dokaz o tehni?koj ispravnosti vozila.

Pored dokumenata ?lanovi osoblja predstavništava podnose na uvid i važe?u diplomatsku, konzularnu ili službenu li?nu kartu.
Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava zahtev mora uredno overiti šef predstavništva.
Strana trgovinska, saobra?ajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovaraju?i registar u Republici Srbiji.

Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, saobra?ajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlaš?eno za potpisivanje u ime predstavništva.
Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti.
Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, nau?nih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja uto?išta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, podnose zahtev za registraciju vozila neposredn organu nadležnom za registraciju vozila.

 

 Zahtev za registraciju vozila


Zahtev za registraciju vozila, pored podataka koji se upisuju u saobra?ajnu dozvolu, sadrži i:
- naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno;
- ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina;
- podatak o vrsti goriva koje vozilo troši;
- naziv organizacije  sa kojom je zaklju?en ugovor o obaveznom auto - osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju;
- podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ure?aj za vu?u;
- podatak o osnovnoj nameni - za specijalna i radna vozila;
-datum tehni?kog pregleda vozila, firmu, odnosno naziv ovlaš?ene organizacije koja je izvršila tehni?ki pregled vozila i potpis ovlaš?enog lica u toj organizaciji;
- zanimanje, odnosno delatnost vlasnika vozila;
- naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano;
- podatak o osovinskom optere?enju za teretna i priklju?na vozila;
- vreme za koje se zahteva registracija vozila;
- boja vozila, koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predvi?en propisima o tehni?kom pregledu vozila;
- datum i potpis podnosioca zahteva.

Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi, organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobra?ajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila, odnosno zahteva za izdavanje nove saobra?ajne dozvole.
Vlasniku vozila organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobra?ajnu dozvolu do njenog izdavanja.
Prilikom izdavanja saobra?ajne dozvole vlasnik vozila vra?a potvrdu organu nadležnom za registraciju vozila.

 

 Internet marketing i izrada web sajta