Osiguranje

 

Obavezan je dokument za registraciju vozila je polisa osiguranja. Uspešno obavljamo usluge obaveznog osiguranja. Osiguranje odgovornosti vlasnika i ovlaštenih korisnika motornih i priklju?nih vozila.

 


U slu?aju da korisnik- osiguranik, motornog vozila pri ?ini štetu tre?em licu troškove štete pla?a osiguranje-  osiguravaju?a ku?a umesto osiguranik.

 

Polisa osiguranja autoodgovornosti glasi na vozilo, tako da nije bitno ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom. Šteta se ispla?uje u iznosu koji je propisan zakonom.
U slu?aju neosiguravanja vozila u slu?aju nezgode i nastalu štetu nanetu vašim vozilom snosite sami.
Premija polise autoodgovornosti se izra?unava prema periodu trajanja osiguranja. Polisa autoodgovornosti se zaklju?uje na period od godinu dana, ali i na kra?i vremenski period.


Doplata na premiju koja iznosi 20 % više u odnosu na redovnu cenu pokriva osiguranje od autoodgovornosti za štetu nanetu licima koja nisu tre?a lica (tre?a lica su sva lica osim voza?a, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila koji je kriv za saobra?ajni udes).

Tada osiguranje pokriva nematerijalnu i materijalnu štetu nastalu zbog povrede ili smrti lica.

Kupovinom polise autoodgovornosti osigurali ste Vašu odgovornost prema u?esnicima nesre?e, materijalne i nematerijalne štete nanete tre?im licima. Time ste zaštitili tudju imovinu,a kasko osiguranje osigurava vašu. Sa kasko osiguranje vozila ima?e potpunu zaštitu od šteta nanetim u saobra?ajnim nesre?ama bez obzira ko je krivac, požara, poplave, eksplozije,udara nekog predmeta...

Veliki broj svakodnevnih situacija koje mogu da se pretvore u ozbiljan problem rešava kasko osiguranje. Pored osnovnog vida osiguranja od autoodgovornosti  osiguranje... u ponudi ima i posebne vidove osiguranja.


Dozvolite da uz našu stru?nu pomo? opredelite za jednu od mogu?nosti koju Vam mi nudimo!Internet marketing i izrada web sajta